Voorwaarden

Non Ferro Gieterij West Friesland b.v.
ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN
CONFORM DE EUROPESE GIETERIJEN


Opgesteld door het Europees Comité van Gieterijverenigingen en goedgekeurd op 5 juni
1990.


Nederlandse redactie verzorgd door de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen
(AVNEG) te Zoetermeer en Fabrimetal, Groep “Gieterijen” te Brussel. De voorwaarden zijn door de VNEG gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 26 april 1991
onder nr. 63/1991.


1 ALGEMENE BEPALINGEN
a. Deze Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld overeenkomstig
de bestaande gebruiken in de leden-landen van het Comité van Europese
Gieterijverenigingen (1). Zij bepalen de rechten en plichten van de gieterij en
van de afnemer uit overeenkomsten tot levering van gietstukken in ferro- en nonferrometalen,
van bijgevoegde materialen behorend tot deze gietstukken alsmede van
prestaties, adviezen en diensten welke de gieterij op zich heeft genomen.
b. Zij vormen derhalve de juridische basis van bedoelde overeenkomsten voor alle
aangelegenheden waarvoor niet schriftelijk een andere regeling is overeengekomen.
c. Alle andersluidende, door de afnemer gestelde voorwaarden, hoe ook geformuleerd,
zijn voor de gieterij onverbindend, tenzij de gieterij die schriftelijk heeft aanvaard.
d. In het geval dat een afnemer of een groep afnemers besluit met de hen toeleverende
gieterijen vergaande betrekkingen aan te gaan inzake een industrieel partnerschap,
dienen deze Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden, samen met de algemene
inkoopvoorwaarden van deze afnemers, als basis voor de vaststelling van de algemene
wederzijdse voorwaarden, die deel uitmaken van hun desbetreffende overeenkomst.
e. Ingeval van leveringen volgens catalogus, hebben de kenmerken en de tarieven,
vermeld in advertentiemededelingen slechts een indicatieve waarde en is de levering
in elk geval afhankelijk van het bestaan van een passende voorraad op het ogenblik
dat de bestelling wordt ontvangen.


2. ONTWERP VAN DE GIETSTUKKEN
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de gieterij niet aansprakelijk voor
het ontwerp van de gietstukken die zij vervaardigt. Haar rol is die van een industriële
toeleverancier en het is de afnemer die beslist een beroep te doen op een deskundige
waarvan hij meent dat die beschikt over de uitrusting en de kennis van zaken waaraan
hij behoefte heeft. Ontwerpen heeft weliswaar de complete omschrijving van een
product tot resultaat, maar kan geheel of gedeeltelijk in industriële toelevering
gebeuren. Uiteindelijk is het echter de klant die volledig verantwoordelijk is voor
het beoogde industriële resultaat. Dit geldt in het bijzonder voor gietstukken die op
verzoek van de afnemer en op basis van zijn specificaties door de gieterij met behulp
van de computer zijn ontworpen. ‘
b. In het bijzondere geval dat de gieterij zowel verantwoordelijk is voor het ontwerp als
voor het vervaardigen van gietstukken, die bestemd zijn voor klanten, dienen deze
gietstukken onderwerp te zijn van een bijzondere overeenkomst, die buiten het gebied
van deze Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden valt.


3. OFFERTE EN BESTELLING
a. Bij elke offerte-aanvraag van de afnemer moet een technische specificatie zijn
gevoegd.
b. Een offerte van de gieterij is vrijblijvend als daarin niet uitdrukkelijk melding is
gemaakt van een geldigheidstermijn. Hetzelfde geldt als de afnemer de technische
specificaties of proefstukken die hem eventueel door de gieterij worden voorgelegd,
verandert.
c. Voor de gieterij zijn alleen de voorwaarden verbindend die voorkomen in haar
uitdrukkelijke aanvaarding door middel van een brief of elk ander communicatiemiddel,
dat een geschrift voortbrengt, van de vaste en definitieve bestelling van de afnemer.
Open orders voor leveringen op afroep c.q. op gestelde tijden, kunnen slechts voor
een beperkte -tussen de gieterij en de afnemer overeen te komen -duur worden
geplaatst.


4. FABRICAGE-ONTWERPEN
De verkoop van gietstukken houdt geen overdracht aan de afnemer in van de
eigendomsrechten van de gieterij op haar fabricage-ontwerpen. Hetzelfde geldt voor
ontwerpen die de gieterij voorstelt om, door middel van een oorspronkelijke wijziging
van de technische specificatie, een betere kwaliteit of een gunstiger kostprijs van
de gietstukken te bewerkstelligen. Indien de afnemer het voorstel aanvaardt, dient
hij met de gieterij de voorwaarden overeen te komen waarop, in het kader van de
bestelling, daarvan gebruik zal worden gemaakt. In geen geval kan de afnemer voor
zichzelf gebruik maken van de ontwerpen van de gieterij, noch ze ter kennis brengen
van derden, tenzij hij het eigendomsrecht ervan uitdrukkelijk heeft verworven.


5. MODELLEN EN GEREEDSCHAPPEN

a. Wanneer deze door de afnemer ter beschikking worden gesteld, moeten alle modellen en
vervaardigingsgereedschappen (modellen, kernbakken, sjablonen, mallen, bewerkingsof
controleapparatuur enz.) van duidelijke merktekens voor de assemblage of het
gebruik zijn voorzien en moeten gratis ter beschikking worden gesteld op de plaats
die door de gieterij is bepaald. De afnemer neemt de verantwoordelijkheid op zich dat
de gereedschappen overeenkomen met de ontwerpen en de specificaties. Wanneer de
afnemer daarom vraagt gaat de gieterij na, of de gereedschappen overeenkomen met
de ontwerpen en de specificaties en behoudt zij zich het recht voor de kosten daarvan
in rekening te brengen. Indien de gieterij het noodzakelijk acht wijzigingen aan te
brengen voor de juiste vervaardiging van de gietstukken, zijn de kosten die daaruit
ontstaan ten laste van de afnemer, die daarvan door de gieterij tevoren schriftelijk
op de hoogte is gesteld. In he( algemeen en behoudens schriftelijke overeenkomst
vooraf met de afnemer, garandeert de gieterij de duur van het gebruikvan deze
gereedschappen niet. Wanneer deze gereedschappen ter beschikking zijn gesteld door
de afnemer samen met de ontwerpen en de specificaties die evenwel de volledige
verificatie van de onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen niet
mogelijk maakt, worden de vormen, afmetingen en wanddiktes van de verkregen
gietstukken dientengevolge geheel of gedeeltelijk door deze gereedschappen bepaald.
De verantwoordelijkheid voor het resultaat met betrekking tot deze gegevens berust
in dat geval uitsluitend bij de afnemer die daarvan van te voren schriftelijk door
de gieterij op de hoogte wordt gesteld. In alle gevallen zal, indien de ontvangen
gereedschappen niet conform het gebruik zijn dat de gieterij er redelijkerwijs van
mocht verwachten te kunnen maken, de oorspronkelijk overeengekomen prijs van de
gietstukken onderwerp kunnen vormen van een aanvraag tot herziening van de kant
van de gieterij waarbij met de afnemer voordat met de productie van de gietstukken
wordt begonnen overeenstemming moet zijn bereikt.
b. Wanneer de gieterij van de afnemer opdracht krijgt modellen of gereedschappen
te vervaardigen, dan zal de gieterij deze uitvoeren in overleg met de
afnemer, overeenkomstig de eisen die haar eigen productietechniek stelt. De
vervaardigingskosten, evenals de kosten van vervanging of herstel na slijtage moeten
haar onafhankelijk van de levering van de gietstukken worden betaald. De gieterij
is niet verplicht de kosten te dragen van de vervanging van gereedschappen die
bedoeld zijn om slechts één keer gebruikt te worden in geval van uitval als gevolg
van een gewoon vervaardigingsrisico. Behalve wanneer vooraf met de gieterij een
prijsverhoging overeengekomen is om dit risico te dekken, moet de afnemer hetzij
nieuw vervangend gereedschap verschaffen hetzij vervaardiging daarvan door de
gieterij voor zijn rekening nemen.
c. De prijs van de gereedschappen voor de fabricage, ontworpen door de gieterij,
ongeacht of deze wel of niet vervaardigd zijn door de gieterij, omvat niet het
geestelijk eigendom van de gieterij van deze gereedschappen, dat wil zeggen
de inbreng van haar know-how of van haar octrooien bij het ontwerpen of het
realiseren. Hetzelfde geldt voor eventuele aanpassingen die de gieterij aanbrengt
in de gereedschappen, die door de afnemer verschaft zijn om de juiste vervaardiging
van de gietstukken te waarborgen. De gereedschappen blijven na uitvoering van de
opdracht bij de gieterij en de afnemer kan er niet eerder bezit van nemen dan nadat
er een schriftelijke overeenkomst is gesloten over de exploitatie-voorwaarden van
het geestelijk eigendom van de gieterij en na betaling van al haar rekeningen uit
welke hoofde dan ook. Deze gereedschappen worden door de gieterij in technisch
goede staat bewaard. De gevolgen van hun slijtage, herstel of vervanging zijn voor
rekening van de afnemer. Behalve wanneer anders is overeengekomen tussen partijen,
worden de gereedschappen betaald voor 50% bij de opdracht en het resterende bedrag
bij de vervaardiging of in voorkomend geval op de datum van aanvaarding van de
proefstukken.
d. De gieterij verbindt zich ertoe de gereedschappen, vermeld in de paragrafen a, b
en c hiervoor vermeld, ongeacht of die haar eigendom zijn, niet voor rekening van
derden te gebruiken behalve wanneer vooraf door de afnemer hiertoe schriftelijk
toestemming is verleend.
e. De afnemer die de volle aansprakelijkheid voor de modellen en gereedschappen,
zoals hiervoor genoemd in de paragrafen a, b en c, als eigenaar draagt, dient zelf te
zorgen voor de verzekering ervan tegen risico’s van beschadiging of vernietiging in de
gieterij, waarbij hij afziet van elke eis tot schadeloosstelling jegens de gieterij. Deze
gereedschappen worden de afnemer op zijn verzoek of op initiatief van de gieterij
terugbezorgd in de staat waarin zij zich op dat ogenblik bevinden, op voorwaarde
dat de geleverde gietstukken volledig zijn betaald. Indien zij door de gieterij worden
opgeslagen, dan geschiedt zulks kosteloos gedurende een periode van drie j~ar, te
rekenen vanaf de laatste levering. Indien de afnemer na het verstrijken van deze
periode niet om teruggave van zijn gereedschappen heeft gevraagd of wanneer hij
met de gieterij over de verlenging van de opslag en de voorwaarden ter zake geen
overeenstemming heeft bereikt, heeft de gieterij het recht deze te vernietigen nadat
zij de afnemer hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld en deze daarop niet binnen
drie maanden heeft geantwoord.


6. INSLUITSELS

Insluitsels, die door de afnemer zijn toegeleverd en die bedoeld zijn om in het gietstuk
te worden ingegoten, vallen in ieder opzicht onder zijn volledige verantwoordelijkheid
en moeten van uitmuntende kwaliteit zijn. De insluitsels moeten gratis en franco bij
de gieterij worden toegeleverd en in een dusdanige hoeveelheid dat rekening wordt
gehouden met normale productierisico’s.


7. LEVERINGSTERMIJNEN
a. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de bevestigingsdatum van de opdracht
door de gieterij, echter niet eerder dan vanaf de datum waarop de documenten,
materialen en uitvoeringsdetails door de afnemer verstrekt zijn. De afnemer moet
bovendien aan alle andere aan hem toe te rekenen en vooraf te vervullen voorwaarden
hebben voldaan.
b. Het bindende karakter van de overeengekomen leveringstermijn moet, evenals de
aard daarvan (termijn van terbeschikkingstelling, termijn van controle of ontvangst,
termijn van werkelijke levering enz.) Duidelijk in het contract omschreven worden.
Indien dergelijke duidelijke omschrijvingen ontbreken, wordt de leveringstermijn
geacht bij benadering te gelden.
c. De contractueel overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd op verzoek
van de gieterij of de afnemer als de verzoeker om redenen buiten zijn wil in de
onmogelijkheid verkeert zijn verplichtingen na te komen. De in gebreke blijvende
partij dient de andere partij onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat het haar
niet mogelijk is haar verplichtingen na te komen. Beide partijen zullen zich daarop
zonder uitstel beraden over de te treffen maatregelen.


8. VERPAKKINGEN EN BESCHERMING
a. Indien vooraf niet anders door de afnemer en de gieterij is overeengekomen worden
de verpakkingen aan de afnemer berekend tegen contante betaling. Deze worden zijn
eigendom zodra de betaling heeft plaatsgevonden.
b. De containers, kratten, laadborden en andere soortgelijke materialen die eigendom
zijn van de gieterij dienen door de afnemer in goede staat franco te worden
teruggezonden, uiterlijk dertig dagen na ontvangst; anders worden zij door de gieterij
gefactureerd. Indien deze materialen eigendom van de afnemer zijn, moet deze laatste
ze in goede staat bezorgen, uiterlijk op een vooraf met de gieterij overeengekomen
datum en op een door deze laatste opgegeven plaats.
c. Op verzoek van de afnemer kunnen de gietstukken worden voorzien van een laklaag of
van een beschermende laag. De specificatie daarvan wordt door de afnemer opgegeven
en de kosten van deze bewerking worden hem door de gieterij in rekening gebracht.


9. LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT
a. De levering van de gietstukken wordt steeds geacht te zijn geschied af-gieterij,
ongeacht de bepalingen in het contract ten aanzien van de betaling van de
transportkosten. De levering geschiedt door overdracht van de te leveren goederen
rechtstreeks aan de afnemer, aan de door deze in het contract aangewezen vervoerder
of bij gebreke daarvan aan een door de gieterij aangewezen vervoerder. Bij gebrek aan
instructies omtrent de bestemming of wanneer het de gieterij buiten haar toedoen
niet mogelijk is het vervoer te realiseren, wordt de levering geacht te geschieden door
toezending van een bericht van terbeschikkingstelling, in welk geval de gietstukken
worden gefactureerd en opgeslagen op kosten en risico van de afnemer. Indien in het
contract niet anderszins duidelijk is overeengekomen, is vervoer in delen toegestaan
indien de gieterij dit wenst.
b. De overdracht van het risico aan de afnemer wordt gerealiseerd op het moment van
de levering zoals hierboven omschreven, onverminderd het eigendomsvoorbehoud als
bedoeld in artikel 17.


10. VERVOER
a. In alle gevallen neemt de gieterij de verzending en de met het vervoer samenhangende
verrichtingen slechts op zich als lasthebber van de afnemer, die haar de kosten voor de
verzendingen onmiddellijk terugbetaalt na ontvangst van de factuur. De afnemer, die
alle aan bovengenoemde verrichtingen verbonden risico’s draagt, dient derhalve bij
aankomst van de goederen de staat, het aantal en het feit of de geleverde goederen
overeenstemmen met de aanwijzingen vermeld op de vrachtbrief, te controleren.
b. De afnemer moet de gieterij onmiddellijk in kennis stellen van alle eventuele
verschillen, ongeacht de rechtsvorderingen die hijzelf tegen de vervoerder kan
instellen.
c. De afnemer draagt de kosten en de risico’s van de heen-en terugzending van de
materialen vermeld in artikel 5 sub a, alsmede de proefstukken.


11. PRIJZEN
a. Behalve indien anders is overeengekomen, gelden de contractueel overeengekomen
prijzen per eenheid, exclusief belastingen, afgieterij. De gietstukken worden geleverd
zoals contractueel bepaald of, wanneer hierover geen duidelijke omschrijvingen zijn
overeengekomen, gepoetst, afgebraamd en vrij van opkomers.
b. Zij zijn, naargelang uitdrukkelijk is overeengekomen:
- te herzien volgens geëigende formules, waarbij rekening wordt gehouden met
wijzigingen in de prijzen van gron d-en hulpstoffen, energiekosten, lonen en
bijkomende kosten verbonden aan de opdracht, die zich hebben voorgedaan tussen
de datum van het contract en de datum van de contractueel overeengekomen
levering, tenzij andere datums zijn bepaald in het contract;
- of vast gedurende een overeengekomen termijn.


12. GEWICHT
“In het bijzondere geval dat de gietstukken per gewicht worden verkocht, zijn de
bij weging vastgestelde gewichten beslissend waarbij de gewichten, vermeld in de
aanbieding en de opdracht slechts indicatief zijn.


13. HOEVEELHEDEN
Met betrekking tot de hoeveelheid is het aantal gietstukken, vermeld in het contract
bepalend. Dit geldt in het bijzonder voor handvorm gietstukken. In het geval van
seriefabricage wordt een zekere afwijking met betrekking tot het aantal vervaardigde
en geleverde gietstukken toegestaan hetgeen bij de contractonderhandelingen tussen
de gieterij en de afnemer overeengekomen moet worden. Indien dit vooraf niet is
overeengekomen wordt gewoonlijk een afwijking toegestaan van ±5% van het aantal
gietstukken vermeld in het contract.


14. BETALINGSVOORWAARDEN
a. Alle betalingen geschieden ten kantore van de gieterij. De betalingstermijnen en
de wijze van betaling alsmede de betaling van eventuele voorschotten moeten
uitdrukkelijk in het contract overeengekomen worden. Bij gebreke van een dergelijke
overeenkomst worden de betalingen verricht netto, zonder korting binnen 30 dagen
na factuurdatum.
b. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud, als bedoeld in artikel 17, brengt het niet
terugzenden van wissels door de bank geaccepteerd en gedomicilieerd 7 dagen na hun
toezending, het niet nakomen van enige vervaldatum van een betaling, iedere ernstige
aantasting van welke aard ook van de kredietwaardigheid van de afnemer, meer in het
bijzonder het bekend worden van een wissel waartegen protest aangetekend is of
de inpandgeving van diens gehele handelszaak, naar goeddunken van de gieterij,
rechtens en zonder in gebrekestelling de volgende gevolgen mee:
- hetzij de onmiddellijke opeisbaarheid van alle uit welke hoofde ook nog verschuldigde
bedragen en stopzetting van enige verdere levering,
- hetzij vernietiging van alle nog lopende contracten met inhouding van enerzijds
de reeds ontvangen voorschotten en anderzijds de gereedschappen en gietstukken,
die in bewaring zijn bij de gieterij, tot op het ogenblik waarop de eventuele
schadevergoeding zal zijn vastgesteld.
c. Van ieder opeisbaar geworden bedrag is rechtens en zonder voorafgaande
ingebrekestelling rente verschuldigd tegen het percentage dat door de nationale bank
in het land van de gieterij wordt berekend, vermeerderd met 2 procent-punten, vanaf
de vervaldatum van de betalingstermijn, aangegeven op de factuur en tot de datum
van de werkelijke betaling.
d. Wanneer om gelijk welke oorzaak buiten de wil van de gieterij de afname of de
verzending van de in de gieterij ter beschikking staande gietstukken niet tijdig
geschiedt of niet kan geschieden, geeft dit de afnemer niet het recht de bij contract
vastgestelde vervaldagen te verschuiven. Hetzelfde geldt voor de betaling van het
verschil tussen het totaalbedrag van de factuur en de prijs van de gietstukken die,
ingevolge het reclameren door de afnemer, aanleiding kunnen geven tot tegoeden
of credit-nota’s, door de gieterij toegestaan krachtens artikel 16. De afnemer is,
behoudens een andersluidende afspraak met de gieterij,. gehouden het totale aan de
gieterij verschuldigde bedrag te betalen, ongeacht welke aanspraken er van zijn kant
bestaan, met name uit hoofde van garantie.


15. KEURING EN AANVAARDING

a. De afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het ontwerp van de
gietstukken met betrekking tot het door hem nagestreefde en alleen aan hem
nauwkeurig bekende gebruiksdoel. Bijgevolg beslist de afnemer over technische
specificaties waarin niet alleen de eigenschappen worden vastgelegd die in alle
opzichten de te vervaardigen gietstukken kenmerken, maar ook over de aard en
de modaliteiten van de verplichte keuring en beproeving bij de aanvaarding. De
aanvaarding door de afnemer van de voorstellen van de gieterij om te komen tot om
het even welke verbetering van de technische specificaties of een aanpassing van het
ontwerp van de gietstukken, kan in geen geval overdracht van aansprakelijkheid aan
haar tot gevolg hebben, daar de afnemer in alle gevallen verantwoordelijk blijft voor
het ontwerp.
b. In alle gevallen en zelfs wanneer geen aanvaarding plaats heeft, moeten de aard
en de reikwijdte van controles en noodzakelijke beproevingen, de normen en de
strengheidsnormen evenals de toleranties van welke aard dan ook uitdrukkelijk worden
omschreven in de ontwerpen en de technische specificaties die door de afnemer
bij zijn offerte-aanvraag moeten worden gevoegd; zij moeten worden bevestigd
in het contract tussen de gieterij en de afnemer. In geval van vervaardiging van
samengestelde gietstukken of gietstukken, geassembleerd door middel van laswerk
door de gieterij zullen de partijen het eens moeten worden over de grenzen van elke
van de samenstellende delen en over het bereik en de aard van de overgangsrechten.
c. Indien geen technische specificaties overeengekomen zijn aangaande op de
gietstukken uit te voeren controles en beproevingen, beperkt de gieterij zich tot een
eenvoudige keuring naar uiterlijk en afmeting.
d. Controles en beproevingen die door de afnemer noodzakelijk worden geacht worden op
zijn verzoek uitgevoerd door de gieterij, door de afnemer zelf of door een laboratorium
of een andere instelling. Dit moet uiterlijk worden vastgesteld bij het afsluiten van
het contract, evenals de aard en de reikwijdte van deze controles en beproevingen.
Wanneer aanvaarding vereist is, moeten de reikwijdte en de voorwaarden hiervan
uiterlijk bij het sluiten van het contract worden vastgestelde. Tenzij contractueel
anders overeengekomen, vindt de aanvaarding bij de gieterij plaats op kosten van
de afnemer, uiterlijk in de week volgend op het bericht dat de gietstukken gereed
zijn voor aanvaarding, door de gieterij geadresseerd aan de afnemer of aan de
instelling, belast met het aanvaarden van de gietstukken. Wanneer de afnemer of de
controlerende instelling in gebreke blijven, worden de gietstukken voor rekening en
risico van de afnemer door de gieterij opgeslagen. Wanneer ·een tweede kennisgeving
van de gieterij twee weken na verzending zonder resultaat blijft, wordt het materiaal
beschouwd als te zijn aanvaard en heeft de gieterij het recht het te verzenden en
te factureren. Daar het beginsel van en de wijze waarop niet-destructieve controles
worden uitgevoerd, slechts kunnen worden vastgesteld in relatie tot het ontwerp
van de gietstukken, moet de afnemer altijd in zijn offerte-aanvraag en zijn controleopdrachten
omschrijven welke delen van gietstukken daaraan onderworpen moeten
worden alsmede de strengheidsnormen die toegepast moeten worden teneinde in het
bijzonder de uitoefening van de voorwaarden van de in artikel 16 bedoelde garantie te
bepalen. In alle gevallen worden deze controles en leveringen uitgevoerd conform de
geëigende normen en volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de ontwerpen en
de technische specificaties zoals deze zijn vastgesteld door de afnemer en aanvaard
door de gieterij.
e. De kosten van de controles en beproevingen staan over het algemeen los van die van
de gietstukken maar zij kunnen daarin worden opgenomen na overeenstemming tussen
gieterij en afnemer. Hierbij wordt rekening gehouden met bijzondere werkzaamheden,
noodzakelijk voor het scheppen van de voorwaarden voor een goede uitvoering van
deze controles, in het bijzonder wanneer er sprake is van niet-destructieve controles.
f. Voor gietstukken, die worden vervaardigd volgens een kwaliteitsborgingssysteem
geldt dat dit systeem door de afnemer uitdrukkelijk wordt omschreven in zijn offerteaanvraag
en in zijn opdracht; de gieterij bevestigt dit van haar kant in de offerte en
in de opdrachtbevestiging, dit onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen.


16. GARANTIE
a. De gieterij is ertoe gehouden gietstukken te leveren die overeenstemmen met de
contractueel overeengekomen ontwerpen en technische specificaties. Wanneer de
bestelling betrekking heeft op gietstukken die in serie worden vervaardigd, dient de
afnemer de fabricage van proefstukken te vragen. Deze zullen hem door de gieterij
ter acceptatie worden voorgelegd en door hem aan alle noodzakelijke controles en
beproevingen worden onderworpen. Deze acceptatie moet door de afnemer aan de
gieterij schriftelijk worden meegedeeld binnen een termijn van veertien dagen vanaf
de datum van ontvangst van de proefstukken. Wanneer de afnemer klachten heeft over
de geleverde gietstukken, behoudt de gieterij zich het recht voor deze ter plaatse te
controleren.
b. De door de gieterij verleende garantie bestaat, na overeenstemming met de afnemer,
uit: -het crediteren van de afnemer voor de waarde van de gietstukken waarvan is
erkend dat deze niet vervaardigd zijn in overeenstemming met de ontwerpen en de
contractueel vastgestelde technische specificaties of de door de afnemer geaccepteerde
proefstukken, -of het kosteloos vervangen van deze gietstukken, -of stappen te
ondernemen of te doen ondernemen om de gietstukken in overeenstemming te brengen
met het contractueel vastgestelde. In de regel zijn gietstukken waarvan de gieterij
erkent dat deze voor vervanging in aanmerking komen, aanleiding tot een tegoed of
creditnota. Vervangende gietstukken worden gefactureerd tegen dezelfde prijs als de
teruggenomen gietstukken. De wijze waarop het herstel wordt gerealiseerd, wordt
beslist of aanvaard door de afnemer. De gieterij draagt hiervan de kosten indien zijzelf
het herstel op zich neemt of moet vooraf toestemming geven wanneer de afnemer
besluit het herstel te laten uitvoeren tegen een prijs die hij vooraf ter kennis van die
gieterij moet brengen. De vervanging of het herstel van gietstukken, overeengekomen
tussen de gieterij en de afnemer, hebben geen invloed op de garantiebepalingen.
De gietstukken waarvan de afnemer het credit, de vervanging of het herstel van de
gieterij heeft verkregen, worden aan de gieterij nietfranco teruggezonden waarbij de
gieterij zich het recht voorbehoudt de vervoerder te kiezen.
c. Op straffe van verval van de garantie, zoals hiervoor omschreven, is de afnemer
verplicht, zodra afwijkingen aan de gietstukken zijn ontdekt, dit schriftelijk ter kennis
te brengen van de gieterij en uitdrukkelijk om kosteloze vervanging of herstel van
de gietstukken te vragen binnen de volgende uiterste termijn te rekenen vanaf de
levering: -15 dagen voor zichtbare afwijkingen, -6 maanden voor andere afwijkingen
waarbij deze termijn wordt teruggebracht tot 1 maand bij seriegietwerk. Na het
verstrijken van deze termijnen wordt geen enkel beroep op garantie meer aanvaard.
Elk herstel van gietstukken door de afnemer zonder toestemming van de gieterij wat
betreft de uitvoering of de kosten ervan, heeft het verval van garantie tot gevolg.
d. De garantie strekt zich in geen geval uit:
- tot de schade die tijdens het gebruik door een onvolkomen gietstuk zou zijn
veroorzaakt, wanneer de afnemer de fout heeft begaan het in gebruik te nemen
zonder eerst te zijn overgegaan of te hebben doen overgaan tot alle keuringen en
beproevingen die gezien het gebruiksdoel van het gietstuk vereist zijn, meer in het
bijzonder die waarvan sprake is in artikel 15 sub d.
- tot de kosten van de bewerkingen die de gietstukken ondergaan voor ze in gebruik
worden genomen, met name behandelingen, nabewerkingen, controles, waardoor
krachtens het contract koopvernietigende gebrek:~n aan het licht komen, wanneer
die niet te wijten zijn aan een grove fout van de gieterij.
- tot de kosten van montage, demontage en het uit de circulatie nemen van deze
gietstukken door de afnemer.


17. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De leveringen van gietstukken geschieden onder het recht van eigendomsvoorbehoud,
mits dit wordt erkend door de wetgeving van het land waar de gietstukken zich
bevinden op het ogenblik van terugvordering en waar aan alle vereiste voorwaarden
voor de uitoefening daarvan is voldaan. In het tegenovergestelde geval is de afnemer
verplicht de gieterij de uitoefening van alle rechten toe te kennen die de leveringen
in het land, waar de gietstukken zich bevinden op het moment van terugvordering,
beveiligen. De voorafgaande bepalingen kunnen in geen geval afwijking van de in
artikel 20 bedoelde toekenning van bevoegdheid ten gevolgen hebben.


18. INDUSTRIEEL EIGENDOM
In alle gevallen vrijwaart de afnemer, overeenkomstig artikel 2 sub a, de gieterij tegen
alle gevolgen van rechtsvorderingen die tegen haar zouden kunnen worden ingesteld
op grond van vervaardiging van gietstukken die door een industrieel of intellectueel
eigendomsrecht zoals octrooien, merken of gedeponeerde modellen, of door enig
ander privatief recht zijn beschermd.


19. VERBREKING
De afnemer die de gehele opdracht of een gedeelte daarvan annuleert of die wezenlijke
wijzigingen aanbrengt in de leveringstermijn, zonder dat de gieterij daarvoor
aansprakelijk is, is verplicht de gieterij schadeloos te stellen voor alle tot de datum
van de ontvangst van het bericht van de afnemer gemaakte kosten, onverminderd
het recht op vergoeding van alle eventuele directe en indirecte, gevolgen die deze
beslissing voor de gieterij meebrengt.


20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
De contracten zijn onderworpen aan de wetgeving van het land van de gieterij. Partijen
zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de uitleg en de uitvoering
van de voorliggende Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden en contracten die zij
met elkaar zijn aangegaan in der minne te regelen. Ingeval zij daarin niet slagen en
bij gebreke van een andersluidende afspraak, is alleen de rechter van de plaats van de
zetel van de gieterij bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen in verband met
de leveringscontracten, welke ook de overeengekomen voorwaarden en de wijze van
betaling zijn, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of in geval dat er meerdere
verweerders zijn. Evenwel behoudt de gieterij, wanneer zij eisende partij is, zich het
recht voor, het geding voor de rechter te brengen van het rechtsgebied waarin de
afnemer is gevestigd en in een dergelijk geval eventueel van de toepassing van de
wetgeving van haar eigen land af te zien.


21. NORMEN EN MATEN
Wij leveren volgens de in de brochure opgenomen DIN en EN normen of overéénkomstige
normen zoals NFA, ASTM en BS. Alle opgenomen maten en gewichten zijn theoretisch
en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.